Musikschule

Musikschule Train im Zehentstadel
Hausanschrift:Schlossplatz 1, im Zehentstadl
93358 Train
Telefon:08781 948620 (Anmeldung)
E-Mail:Musikschule@rottenburg-laaber.de
WWW:http://www.musikschule-rottenburg-laaber.de
Städtische Musikschule Rottenburg-Laaber
Hausanschrift:Pater-Wilhelm-Fink-Straße 18
84056 Rottenburg a.d.Laaber
Telefon:08781 9486-20
Fax:08781 9486-21
E-Mail:Musikschule@rottenburg-laaber.de
WWW:http://www.musikschule-rottenburg-laaber.de